ZÁPIS DO MŠ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 organizován takto:

Zápis na naší mateřské škole bude probíhat od 3.května 2021 do 14.května 2021, a to za těchto podmínek:

 • Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
 • Žádost a Čestné prohlášení je možno získat na stránkách školy nebo osobním vyzvednutím v Mateřské škole v Brance u Opavy ve dnech 14.4.-23.4.2021 od 9:00 do 12:00
 • Žádosti je možné podat takto:                                                                                                                                                - emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)                                                              - poštou                                                                                                                                                                                    - osobním podáním v zalepené obálce ve škole v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 nebo vhozením do poštovní schránky na budově školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila: 

- své oprávnění dítě zastupovat                                                                                                                                                      - doloží kopii občanského průkazu zákonného zástupce (pro ověření trvalého pobytu)                                                              - pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem

Doložení řádného očkování:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud v současné době nenavštěvujete osobně praktického lékaře tak pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • prohlásí, že je dítě řádně očkováno (písemně v přiloženém formuláři)
 • doloží kopii očkovacího průkazu

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.                                                                                                      Potvrzení o očkování dítěte na evidenčním listu bude třeba doložit později v případě přijetí dítěte do MŠ.                        Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Po doručení všech potřebných dokumentů Vám bude obratem doručeno elektronicky nebo poštou "Registrační číslo" pod kterým bude Vaše žádost evidována. Pod tímto číslem bude provedeno oznámení o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení a to na webových stránkách školy www.zsbranka.cz a vyvěšením na viditelném místě ve škole dne 14.června 2021.

Nepřijetí bude doručeno poštou.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce i tak musí přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Upozornění:

Žádáme o pečlivé a čitelné vyplnění žádosti, které je v této době nutné pro další komunikaci s Vámi, rodiči, zejména pak Vaši e-mailovou adresu a tel. kontakt.

Tiskopisy k podání žádosti o přijetí do MŠ přikládáme, viz. níže.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat na telefonním čísle 739 134 878 nebo 553 78 70 32.