Zápis do 1. třídy

07.03.2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1.4.2022 do 30.4.2022. Zápisy k povinné školní docházce musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne takto:

1. Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 je povinný pro děti narozené od 1.9. 2015 do 31. 8. 2016.


2. Termín zápisu: čtvrtek 7. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin


3. Podání žádosti:

Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

- osobním podáním ve škole v den zápisu

- do datové schránky školy nebo e-mailem podepsaný uznávaným elektronickým podpisem

zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pro podání žádosti je nutné vyplnit tyto formuláře:

- Žádost o přijetí dítěte

- Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítě. Tato kopie se stává součástí spisu.


4. Žádost o odklad školní docházky:

V případě, že zákonný zástupce požádá o odklad školní docházky, musí k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyplnit formulář:

- Žádost o odklad školní docházky


Formuláře k zápisu si můžete vyzvednout osobně v MŠ Branka u Opavy nebo stáhnout z webových stránek školy (záložka Zápis do 1. třídy).

Mgr. Jan Špička, ředitel