Informace k provozu školy ve školním roce 2021 / 2022.

01.09.2021

Níže uvádíme stručný přehled k provozu školy, vycházející z manuálu MŠMT a dalších doporučení:

- Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby, spolupracuje s KHS a dodržuje její nařízení.

- Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, těmto příznakům však bude        věnována zvýšená pozornost.

- U vstupu do budovy, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD a tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.

- Ochrana úst a nosu se používá pouze ve společných prostorách školy (šatny a chodby).

- Během dne bude probíhat pravidelný úklid a dezinfekce podlahových ploch, lavic, klik, madel a hygienických zařízení.

- Vstup do budovy třetím osobám je povolen jen s ochranou dýchacích cest.

Preventivní screeningové testování:                                                                                                                                                  Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:                                                                                                    Každá osoba (děti1 , žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.                                                                                                                                               

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:                                                                                                     • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky). 

Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v přiloženém manuálu.

Školní stravování:

- Škola zajistí stravování skupin podle rozvrhu tříd.

- Žáci nemají samoobslužný výdej příborů, tácků, skleniček apod. Toto bude jednotlivým žákům vydávat pověřený zaměstnanec školy.

- Po odchodu třídy bude vždy provedena dezinfekce stolů.