Provoz školy a školky od 12.4.2021

08.04.2021

Vážení rodiče, milé děti, rozhodnutím vlády se v pondělí 12.4.2021 vrátí :                                                                                        A) do mateřské školy                                                                                                                                                                              - děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí  - děti, jejichž zákonní zástupci jsou:                                                                                                                                                      a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,                                                                                                              b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo                                                              c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,                                                          d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,                                                                                                                                                  e) příslušníci ozbrojených sil,                                                                                                                                                                  f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,                                                                                                                                g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,                                                                                                                                              h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,                                                                                                                                      i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,                                                  j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

B) do základní školy                                                                                                                                                                                - žáci 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy (tedy všechny ročníky naši školy) 

Podmínky, za kterých je dle Mimořádného opatření umožněn provoz školy a účast dětí na vzdělávání:                                   - dodržování přísných hygienických pravidel a standard úklidu                                                                                                            - povinnost testovat děti a žáky 2 krát týdně antigenními testy                                                                                                            - dětem, které se nezúčastní testování je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání                                                          - děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu                                                                    - žáci v základní škole jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku  po celou dobu výuky, a to jak ve třídách, tak i ve společných prostorách                                                                                                                                                                            - pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor                                                                                                                            - pokud žák vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, nebude mu umožněna prezenční výuka                                                      - výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)                                        - zpěv v hodinách hudební výchovy je zakázán                                                                                                                                    - sportovní činnost jako součást vzdělávání je umožněna jen v mateřské škole                                                                                  - za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (týká se ranní i odpolední družiny)                                                                                                                                                                                                    - zařízení školního stravování jsou v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost  

Průběh testování                                                                                                                                                                                    - Dítě nebo žák  nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.                                                              - Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek v 7:00 hodin.        - Pokud žák nebude přítomen na testování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu                                                                                                                                              - Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.                                      - V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-2. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy bezpečné rozestupy. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).                                                                                                                          - Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák či student není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty.                        - Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.                                                                          - Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.                                                                                                      - Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC") uplynulo nejméně  14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 


V případě dotazů jsem k dispozici na emailu školy zs.branka@seznam.cz nebo na telefonním čísle 603277317.  Veškeré informace pak naleznete v přílohách viz. níže.   

Jan Špička