Opětovné otevření základní školy

07.05.2020

Vláda ČR začala s postupným rozvolňováním mimořádných opatření a stanovila harmonogram otevírání škol. Datum otevření 1. stupně základních škol je stanoven na pondělí 25. května a MŠMT k tomu vydalo písemné pokyny s názvem Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020, podle kterých budeme při otevírání školy postupovat. Níže uvádím základní informace:

 • Osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ na vzdělávání ve škole je opět povolena od pondělí 25. května.
 • V případě žáků 1. stupně ZŠ je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku nejpozději do 18.5.2020.
 • Zákonný zástupce je povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
 • Ranní a odpolední družina není poskytována.
 • Budou vytvořeny neměnné skupiny s maximálním počtem 15 žáků, za podmínky jeden žák v lavici a rozestupu lavic minimálně 1,5 metru. V našem případě budou děti rozděleny do pěti skupin po ročnících, a to následovně 1. ročník - Mgr. Gabriela Špičková, 2. ročník - Táňa Mičková, 3. ročník - Mgr. Martina Kazbundová, 4. ročník - Mgr. Zora Stypová, 5. ročník - Mgr. Jan Špička. Výuka bude probíhat každý den v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Rozvrh hodin bude upřesněn v průběhu příštího týdne.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5.2020.
 • Při příchodu do školy je nutné minimalizovat shromažďování osob v šatnách nebo před školou. Proto bude příchod do školy možný od 7:15 do 7:40 hodin.
 • Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při vstupu do školy bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem a po převlečení a přezutí dítě provede desinfekci rukou a jejich důkladné opláchnutí. Následně se bez jakéhokoli zbytečného odkladu odebere do své třídy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, kašlem nebo teplotou nesmí vstoupit do budovy školy.
 • Podle vydaných pokynů musí mít dítě s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. O nošení roušky ve třídě rozhoduje pedagog. Pro děti jsme objednali ochranné štíty.
 • V průběhu dne se spolu skupiny dětí nebudou potkávat.
 • Přesné pokyny o pohybu dětí ve škole budou dětem vysvětleny v den  nástupu do školy.
 • Školní stravování bude zajištěno dle místních podmínek, a to formou vydávání teplých obědů pří dodržení předepsaných zpřísněných hygienických pravidel. Znamená to tedy, že u stolu bude sedět vždy jen jedno dítě a oběd i s příborem mu bude podán na místo.
 • Po obědě mohou děti odcházet domů. Odpolední hlídání dětí nejsme schopni organizačně zajistit. V malých skupinách v rámci jedné třídy může probíhat pouze čtenářský kroužek, klub deskových her a případně badatelský klub. Rozpis bude upřesněn.
 • Při odchodu ze školy je nutné minimalizovat shromažďování osob v šatnách nebo před školou.
 • Prostory školy budou po celou dobu pravidelně a ve větší míře než obvykle desinfikovány.

Další informace vám budou doručeny během příštího týdne.

V příloze naleznete celý pokyn vydaný MŠMT.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na telefonní číslo 603277317.

Jan Špička