Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

30.08.2020

Níže uvádíme stručný přehled k provozu školy, vycházející z manuálu MŠMT a dalších doporučení:

- Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby, spolupracuje s KHS a dodržuje její nařízení.

- Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

- Do školy je zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, těmto příznakům však bude věnována zvýšená pozornost.

- U vstupu do budovy, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD a tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.

- Každý si po příchodu do školy v co nejkratším čase umyje důkladně ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou.

- Je zajištěno bezpečné osušení rukou - jednorázové papírové ručníky.

- Žáci se zdržují ve svých třídách.

- Během dne bude probíhat pravidelný úklid a dezinfekce podlahových ploch, lavic, klik, madel a hygienických zařízení.

- Pokud KHS vyhlásí krizové nebo mimořádní opatření, škola poskytne vzdělávání distančním způsobem (dle novely školského zákona mají žáci povinnost distančně se vzdělávat).

- Vstup do budovy třetím osobám je povolen jen s rouškou (netýká se žáků a zaměstnanců školy).


Postup při zjištění příznaků infekčního onemocnění:

- Příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy a je přítomen jeho zákonný zástupce - žák není vpuštěn do budovy školy.

- Příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce - tato skutečnost musí být neprodleně oznámena zákonnému zástupci a domluveno bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Pokud toto není možné, žák je umístěn v předem připravené místnosti izolován od ostatních, škola informuje neprodleně zákonné zástupce a domluví se na bezodkladném vyzvednutí žáka.

- Příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné až v průběhu přítomnosti žáka ve škole -  žák je umístěn do připravené místnosti izolován od ostatních, škola informuje neprodleně zákonné zástupce a domluví se na bezodkladném vyzvednutí žáka.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonné zástupce žáka o nutnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.


Školní stravování:

- Škola zajistí stravování skupin podle rozvrhu tříd.

- Žáci nemají samoobslužný výdej příborů, tácků, skleniček apod. Toto bude jednotlivým žákům vydávat pověřený zaměstnanec školy.

- Po odchodu třídy bude vždy provedena dezinfekce stolů.