ZÁPIS  DO  1. TŘÍDY 

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT  metodické doporučení pro organizaci zápisů.                    Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, je však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2021(2022 proběhne tedy následujícím způsobem:

1. Které děti musí k zápisu:  Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 je povinný pro děti narozené od 1.9. 2014 do 31. 8. 2015.

2. Termín zápisu:  6. dubna 2021 až 30 dubna 2021

3. Podání žádosti:  Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo v elektronické podobě.            Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:                                                                                                  − do datové schránky školy                                                                                                                                                            − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce                                                                                                        − poštou (rozhodující je datum podání na poštu)                                                                                                                            − osobním podáním ve škole. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.            

Pro podání žádosti je nutné vyplnit přiložené formuláře (viz. přílohy níže), a to:                                                                          - Žádost o přijetí dítěte                                                                                                                                                                                  - Zápisový list                                                                                                                                                                                                    - Dotazník školní zralosti

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie. Tato kopie se pak musí stává součástí spisu. 

4. Žádost o odklad školní docházky:                                                                                                                                             V případě, že zákonný zástupce požádá o odklad školní docházky, musí k žádosti doložit  doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy i žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.                            Pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyplnit přiložený formulář (viz. příloha níže).                                                  

Zákonným zástupcům děti, které navštěvují mateřskou školu v Brance u Opavy budou tiskopisy doručeny do 31.3.2021. Potřebné tiskopisy roznesou paní učitelky z mateřské školy.


Jan Špička


Přílohy: